Tổ Chức

trầm thông tin liên hệ: Hoàng Thị Trầm

chức vụ: Hiệu trưởng

địa chỉ: Trường mầm non Đồng Phúc

điện thoại: 0976554584

 trang  Thông tin liên hệ: Gia Thu Trang

chức vụ: Phó Hiệu trưởng

địa chỉ: Trường mầm non Đồng Phúc

điện thoại: 0987327987